Restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne jest przeznaczone dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, którzy chcą uniknąć ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja umożliwia zawarcie układu z wierzycielami i dalsze prowadzenie działalności.

Zawarcie układu z wierzycielami jest możliwe również w postępowaniu upadłościowym, które jest skierowane tylko do dłużników niewypłacalnych i najczęściej kończy się likwidacją przedsiębiorstwa.

Otwarcie postępowania naprawczego umożliwia zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez ZUS, US i innych wierzycieli, a także redukcję tych zadłużeń, rozłożenie na raty i karencje w ich spłacie.

  • Korzyści płynące dla Klienta w tym zakresie, to przede wszystkim:
  • -uproszczona i szybka forma postępowania wprowadzona Tarczą 4.0, pozwalająca otworzyć postępowanie od momentu podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenia w MSiG – to zajmuje nawet 1 dzień
  • -możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań klienta w tym odsetek, ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych. 
  • -karencja oraz wydłużenie terminów spłaty zobowiązań (do 10 lat) – nowy harmonogram spłat, nowa historia kredytowa
  • -wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych – natychmiastowo w tydzień po podpisaniu umowy.
  • -ochrona przed wypowiedzeniem umów kredytowych/ pożyczkowych/ najmu / w trakcie trwania postępowania – kredyty nie są wypowiedziane, banki nie naliczają dodatkowych kosztów!
Restrukturyzacja firmy – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Na początku należy zaznaczyć, że restrukturyzacja jest możliwa przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw. 
Aby jednak firma mogła skorzystać z tej procedury, musi być niewypłacalna lub zagrożona utratą wypłacalności. 
Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne istnieją trzy warunki niewypłacalności:
 brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań,
 istnienie zaległości przekraczających trzy miesiące,
 suma długów jest wyższa niż wysokość majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata. 

Co istotne, proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa wymaga, aby podlegająca mu firma miała realny potencjał na uniknięcie upadłości oraz późniejsze stabilne funkcjonowanie po wdrożeniu rozwiązań naprawczych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogólne